Privacy en gegevensbescherming

 
Privacybeleid
Wij zijn zeer verheugd over uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft voor de bedrijfsleiding van Litho-Verlag e.K. een bijzonder hoge prioriteit. Het gebruik van de internetpagina's van de Litho-Verlag e.K. is mogelijk zonder opgave van persoonlijke gegevens. Indien een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van speciale diensten van onze onderneming, kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen rechtsgrondslag is voor een dergelijke verwerking, zullen wij over het algemeen de toestemming van de betrokkene verkrijgen.

De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, geschiedt altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en met de landspecifieke gegevensbeschermingsvoorschriften die voor Litho-Verlag e.K. gelden. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil onze onderneming het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Voorts worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring op hun rechten gewezen.

Als verantwoordelijke voor de verwerking heeft de Litho-Verlag e.K. talrijke technische en organisatorische maatregelen getroffen om een zo volledig mogelijke bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Gegevensoverdracht via het internet kan echter altijd onderhevig zijn aan zwakke plekken in de beveiliging, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens op een andere manier aan ons door te geven, bijvoorbeeld telefonisch.

1. definities
De gegevensbeschermingsverklaring van de Litho-Verlag e.K. is gebaseerd op de begrippen die in de Europese richtlijn en verordening bij de uitvaardiging van de gegevensbeschermingsverordening (DS-GVO) worden gebruikt. Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn voor het publiek en voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te verzekeren, willen wij de gebruikte termen vooraf verklaren.

In deze gegevensbeschermingsverklaring gebruiken wij onder meer de volgende begrippen:

(a) persoonsgegevens
Onder persoonsgegevens wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene" genoemd). Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene
Onder "betrokkene" wordt verstaan: iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de voor de verwerking verantwoordelijke worden verwerkt.

(c) verwerking
Onder verwerking wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

e) Profilering
Onder "profilering" wordt verstaan elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde aspecten van de persoonlijkheid van een natuurlijke persoon te evalueren, met name om aspecten in verband met de arbeidsprestaties, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verandering van locatie van die natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder dat gebruik wordt gemaakt van aanvullende informatie, mits die aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden toegeschreven.

g) Controleur of voor de verwerking verantwoordelijke
De voor de verwerking verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Wanneer het doel van en de middelen voor een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of van een lidstaat, kunnen de voor de verwerking verantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn aanwijzing worden vastgesteld bij de wetgeving van de Unie of van een lidstaat.

h) Processor
Verwerker": een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of ander lichaam dat ten behoeve van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

(i) Ontvanger
Ontvanger: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie aan wie, al dan niet als derde partij, persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die in het kader van een specifieke onderzoekstaak op grond van het recht van de Unie of van een lidstaat persoonsgegevens mogen ontvangen, worden evenwel niet als ontvangers beschouwd.

j)      Derde
Onder derde wordt verstaan: een natuurlijke of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, de voor de verwerking verantwoordelijke, de verwerker en de personen die gemachtigd zijn persoonsgegevens te verwerken onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de voor de verwerking verantwoordelijke of de verwerker.

k) Toestemming
1. Onder toestemming wordt verstaan elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting van de betrokkene, in de vorm van een verklaring of een andere ondubbelzinnige formele handeling, waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

2. naam en adres van de voor de verwerking verantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming, andere in de lidstaten van de Europese Unie toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en andere bepalingen van gegevensbeschermingsrechtelijke aard is:

Litho-Verlag e.K.
Mittelstr, 4
34466 Wolfhagen, Hesse
Tel.: +4956929960682
E-mail: shop@billiardbook.com
Website: www.billiardbook.com
3. cookies
De internetpagina's van Litho-Verlag e.K. maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden opgeslagen.

Tal van internetpagina's en servers maken gebruik van cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin het cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte internetpagina's en servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de Litho-Verlag e.K. de gebruikers van deze website gebruiksvriendelijkere diensten aanbieden die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website geoptimaliseerd worden voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is het gebruik van onze website voor de gebruikers gemakkelijker te maken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet telkens wanneer hij of zij de website bezoekt opnieuw zijn of haar toegangsgegevens in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die op het computersysteem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is het cookie van een boodschappenmandje in een onlinewinkel. De online winkel onthoudt de artikelen die een klant in het virtuele winkelmandje heeft gelegd via een cookie.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Indien de betrokkene de instelling van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, is het mogelijk dat niet alle functies van onze website volledig bruikbaar zijn.

4. verzameling van algemene gegevens en informatie
De website van de Litho-Verlag e.K. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer een betrokkene of een geautomatiseerd systeem de website oproept. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld: (1) de gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat door het toegangssysteem wordt gebruikt, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang krijgt tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites die via een toegangssysteem op onze website worden opgeroepen, (5) de datum en het tijdstip van een toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het systeem waartoe toegang wordt verkregen en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Litho-Verlag e.K. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig (1) om de inhoud van onze website correct af te leveren, (2) om de inhoud van onze website en de reclame daarvoor te optimaliseren, (3) om de operabiliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website op lange termijn te verzekeren, en (4) om de wetshandhavingsinstanties de nodige informatie te verstrekken voor vervolging in het geval van een cyberaanval. Daarom analyseert de Litho-Verlag e.K. anoniem verzamelde gegevens en informatie enerzijds, en anderzijds, met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verbeteren, zodat we uiteindelijk een optimaal beschermingsniveau kunnen garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden van de door een betrokkene verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.
5 Inschrijving op onze website
De betrokkene heeft de mogelijkheid zich op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking te registreren door persoonsgegevens te verstrekken. De persoonsgegevens die in dit proces aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven, vloeien voort uit het respectieve invoermasker dat voor de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor de eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. De voor de verwerking verantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend zal gebruiken voor een intern gebruik dat aan de voor de verwerking verantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden ook het door de internet service provider (ISP) aan de betrokkene toegewezen IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond van het feit dat alleen op die manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en deze gegevens het, indien nodig, mogelijk maken strafbare feiten die zijn gepleegd op te helderen. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de bescherming van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om ze door te geven of de doorgifte tot strafrechtelijke vervolging strekt.

De registratie van de betrokkene door vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens dient het doel van de verantwoordelijke voor de verwerking om de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, gezien de aard van de materie, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen kunnen de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde wijzigen of deze volledig uit de gegevensbank van de verantwoordelijke voor de verwerking laten schrappen.

De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt iedere betrokkene op verzoek te allen tijde informatie over de persoonsgegevens die over de betrokkene zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of verwijdert de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, voor zover dit niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Alle medewerkers van de voor de verwerking verantwoordelijke staan in dit verband ter beschikking van de betrokkene als contactpersonen.

6 Inschrijving op onze nieuwsbrief
Op de website van Litho-Verlag e.K. wordt gebruikers de mogelijkheid geboden zich te abonneren op de nieuwsbrief van onze onderneming. De persoonsgegevens die aan de voor de verwerking verantwoordelijke worden doorgegeven wanneer men zich abonneert op de nieuwsbrief, worden gespecificeerd in het daartoe gebruikte invoermasker.

Litho-Verlag e.K. informeert haar klanten en zakenpartners op regelmatige tijdstippen door middel van een nieuwsbrief over bedrijfsaanbiedingen. De nieuwsbrief van onze onderneming kan in principe alleen door de betrokkene worden ontvangen, indien (1) de betrokkene over een geldig e-mailadres beschikt en (2) de betrokkene zich voor de mailing van de nieuwsbrief aanmeldt. Om juridische redenen wordt een bevestigingse-mail gestuurd naar het e-mailadres dat door een betrokkene voor de eerste keer is geregistreerd voor de verzending van de nieuwsbrief met gebruikmaking van de dubbele opt-in-procedure. Deze bevestigingse-mail dient om na te gaan of de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene toestemming heeft gegeven voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Bij de registratie voor de nieuwsbrief slaan wij ook het IP-adres op van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt op het ogenblik van de registratie, evenals de datum en het tijdstip van registratie, die worden toegewezen door de Internet Service Provider (ISP). Het verzamelen van deze gegevens is noodzakelijk om (mogelijk) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip te kunnen traceren en dient derhalve als rechtsbescherming voor de voor de verwerking verantwoordelijke.
De persoonsgegevens die in het kader van een inschrijving voor de nieuwsbrief worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Voorts kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail op de hoogte worden gebracht indien dit noodzakelijk is voor de werking van de nieuwsbriefdienst of een daarmee samenhangende registratie, zoals het geval kan zijn bij wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of bij wijzigingen in de technische omstandigheden. Er zullen geen persoonsgegevens die in het kader van de nieuwsbriefdienst zijn verzameld, aan derden worden doorgegeven. Het abonnement op onze nieuwsbrief kan door de betrokkene te allen tijde worden opgezegd. De toestemming voor de opslag van persoonsgegevens, die de betrokkene ons voor de verzending van de nieuwsbrief heeft gegeven, kan te allen tijde worden herroepen. Voor het intrekken van de toestemming is in elke nieuwsbrief een overeenkomstige link opgenomen. Bovendien bestaat te allen tijde de mogelijkheid om zich rechtstreeks op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking uit te schrijven voor de mailing van de nieuwsbrief of om de verantwoordelijke voor de verwerking daarvan op een andere manier in kennis te stellen.

7 Bijhouden van de nieuwsbrief
De nieuwsbrieven van de Litho-Verlag e.K. bevatten zogenaamde trackingpixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiekje dat wordt ingebed in dergelijke e-mails die in HTML-formaat worden verzonden om registratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie van het succes of het falen van online marketingcampagnes mogelijk. Op basis van de ingebedde trackingpixel kan de Litho-Verlag e.K. zien of en wanneer een e-mail door een betrokkene werd geopend en welke links in de e-mail door de betrokkene werden opgeroepen.

Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via de tracking pixel in de nieuwsbrieven, worden door de verwerkingsverantwoordelijke opgeslagen en geanalyseerd om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt. De betrokkenen hebben te allen tijde het recht om de afzonderlijke verklaring van toestemming die zij in dit verband hebben afgelegd, in te trekken via de dubbele opt-in-procedure. Na een herroeping worden deze persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking gewist. Litho-Verlag e.K. beschouwt een opzegging van de ontvangst van de nieuwsbrief automatisch als een herroeping.
8. contactmogelijkheid via de website
Op basis van wettelijke bepalingen bevat de website van de Litho-Verlag e.K. gegevens die een snel elektronisch contact met onze onderneming mogelijk maken, alsmede directe communicatie met ons, waaronder ook een algemeen adres van de zogenaamde elektronische post (e-mail adres). Indien een betrokkene per e-mail of via een contactformulier contact opneemt met de verantwoordelijke voor de verwerking, worden de door de betrokkene verstrekte persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden verstrekt, worden opgeslagen ten behoeve van de verwerking van of het contact met de betrokkene. Deze persoonsgegevens zullen niet aan derden worden bekendgemaakt.

9. het routinematig wissen en afschermen van persoonsgegevens
De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene slechts zo lang als nodig is om het doel van de opslag te verwezenlijken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, daarin voorziet.

Indien het opslagdoel niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en verordening Maker of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

10. rechten van de betrokkene
a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om van de voor de verwerking verantwoordelijke bevestiging te krijgen dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

b) Recht van toegang
Eenieder die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te allen tijde kosteloos van de voor de verwerking verantwoordelijke informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die over hem of haar zijn opgeslagen, alsmede een kopie van die informatie. Voorts heeft de betrokkene krachtens de Europese richtlijn en verordening toegang tot de volgende informatie:


de doeleinden van de verwerking
de categorieën van verwerkte persoonsgegevens
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
indien mogelijk, de geplande duur van de bewaring van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor de vaststelling van deze duur
het bestaan van het recht om de rectificatie of wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, of de beperking van de verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke, of het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking
het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: Alle beschikbare informatie over de oorsprong van de gegevens
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, overeenkomstig artikel 22, leden 1 en 4, van de GDPR en, ten minste in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.
Voorts heeft de betrokkene het recht te vernemen of zijn persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval heeft de betrokkene ook het recht om informatie te verkrijgen over de passende waarborgen in verband met de doorgifte.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op toegang, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

c) Recht op correctie
Eenieder die gevolgen ondervindt van de verwerking van persoonsgegevens heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht te verzoeken om onmiddellijke rectificatie van onjuiste persoonsgegevens die hem of haar betreffen. Voorts heeft de betrokkene het recht te verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens, ook door middel van een aanvullende verklaring, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking.

Indien een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

d) Recht om gegevens te laten wissen (recht om te worden vergeten)
Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht te verlangen dat de voor de verwerking verantwoordelijke de hem betreffende persoonsgegevens onverwijld wist, wanneer een van de volgende gronden van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

De persoonsgegevens werden verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor zij niet langer noodzakelijk zijn.
De betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking was gebaseerd, in overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), DS-GVO of artikel 9, lid 2, onder a), DS-GVO en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, DS-GVO en er geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking zijn, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, DS-GVO.
De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het recht van de Unie of van een lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.
De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden overeenkomstig artikel 8, lid 1, DS-GVO.
Indien een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene de door Litho-Verlag e.K. opgeslagen persoonsgegevens wenst te laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van de Litho-Verlag e.K. zal ervoor zorgen dat onmiddellijk aan het verzoek tot verwijdering wordt voldaan.
Indien de persoonsgegevens door de Litho-Verlag e.K. openbaar zijn gemaakt, en onze onderneming als verantwoordelijke voor de verwerking op grond van artikel 17, lid 1, van de verordening gegevensbescherming verplicht is de persoonsgegevens te wissen, treft de Litho-Verlag e.K. passende maatregelen, waaronder technische maatregelen, om ervoor te zorgen dat de betrokkene op de hoogte wordt gebracht van het feit dat de Litho-Verlag e.K. de persoonsgegevens verwerkt. rekening houdend met de beschikbare technologie en de kosten van tenuitvoerlegging, passende maatregelen treffen, waaronder maatregelen van technische aard, om andere voor de verwerking verantwoordelijken die de bekendgemaakte persoonsgegevens verwerken, ervan in kennis te stellen dat de betrokkene die andere voor de verwerking verantwoordelijken heeft verzocht alle koppelingen met de persoonsgegevens of met kopieën of kopieën van de persoonsgegevens te wissen, tenzij de verwerking noodzakelijk is. De medewerker van de Litho-Verlag e.K. zal in individuele gevallen het nodige regelen.
e) Recht op beperking van de verwerking
Eenieder die door de verwerking van persoonsgegevens wordt geraakt, heeft het door de Europese richtlijn en verordeninggever toegekende recht om de voor de verwerking verantwoordelijke te verzoeken de verwerking te beperken indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:
De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de voor de verwerking verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onwettig, de betrokkene maakt bezwaar tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
De voor de verwerking verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.
De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR bezwaar gemaakt tegen de verwerking en het is nog niet duidelijk of de legitieme gronden van de voor de verwerking verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Als aan een van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene wenst de beperking van door Litho-Verlag e.K. opgeslagen persoonsgegevens te vragen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van de Litho-Verlag e.K. zal voor de beperking van de verwerking zorgen.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Iedere betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijn en verordening het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die door de betrokkene aan een voor de verwerking verantwoordelijke zijn verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te verkrijgen. De betrokkene heeft ook het recht om dergelijke gegevens zonder belemmering van de verantwoordelijke voor de verwerking aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking door te geven, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR of artikel 9, lid 2, onder a), van de GDPR of op een overeenkomst overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR en de verwerking met geautomatiseerde middelen wordt uitgevoerd, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Voorts heeft de betrokkene bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20, lid 1, van de GDPR het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke voor de verwerking naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch haalbaar is en mits dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene zich te allen tijde wenden tot iedere medewerker van Litho-Verlag e.K..

g) Recht van verzet
Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft op grond van de Europese richtlijnen en verordeningen het recht om zich te allen tijde, op gronden die verband houden met zijn bijzondere situatie, te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op grond van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de DS-GVO. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Litho-Verlag e.K. zal in geval van bezwaar de persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.
Indien Litho-Verlag e.K. persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van direct marketing, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor dergelijke marketing worden verwerkt. Dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien de betrokkene bij Litho-Verlag e.K. bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct-marketingdoeleinden, zal Litho-Verlag e.K. de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens door de Litho-Verlag e.K. voor wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor statistische doeleinden overeenkomstig artikel 89, lid 1, van de verordening gegevensbescherming (DS-GVO), tenzij deze verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Litho-Verlag e.K. of een andere medewerker. Het staat de betrokkene tevens vrij zijn recht van verzet uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarbij gebruik wordt gemaakt van technische specificaties in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG.

h) geautomatiseerde besluiten in individuele gevallen, met inbegrip van profilering
Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft op grond van de Europese richtlijn en de verordening het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem in soortgelijke aanmerkelijke mate treft, op voorwaarde dat het besluit (1) niet noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op grond van de EU-wetgeving of de nationale wetgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen en in die wetgeving passende maatregelen zijn neergelegd ter bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of (3) wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Indien het besluit (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene wordt genomen, neemt de Litho-Verlag e.K. passende maatregelen ter vrijwaring van de rechten en vrijheden van de betrokkene en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, waaronder ten minste het recht op betrokkenheid van de betrokkene bij de verantwoordelijke voor de verwerking, het recht om zijn standpunt kenbaar te maken en het recht om het besluit aan te vechten.

Indien de betrokkene de rechten inzake geautomatiseerde besluiten wenst uit te oefenen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verantwoordelijke voor de verwerking.

i) Recht om toestemming in te trekken krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming
Eenieder op wie de verwerking van persoonsgegevens betrekking heeft, heeft krachtens de Europese richtlijn en verordening het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Indien de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn recht om zijn toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

11. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van AddThis
De controller heeft op deze website componenten van het bedrijf AddThis geïntegreerd. AddThis is een zogenaamde bookmarking provider. De dienst maakt een vereenvoudigde bookmarking van internetpagina's mogelijk via knoppen. Door met de muis over de AddThis-component te bewegen of erop te klikken, wordt een lijst van bookmarking- en sharing-diensten weergegeven. AddThis wordt gebruikt op meer dan 15 miljoen websites en de knoppen worden meer dan 20 miljard keer per jaar weergegeven, aldus de werkmaatschappij.

De werkmaatschappij van AddThis is AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en waarop een AddThis-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene door de betreffende AddThis-component automatisch verzocht om gegevens van de website www.addthis.com te downloaden. De internetbrowser van de betrokkene ontvangt de gegevens automatisch van de AddThis-component. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt AddThis kennis over het bezoek en welke specifieke individuele pagina van deze website wordt gebruikt door het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Bovendien verkrijgt AddThis kennis van het IP-adres van het door de betrokkene gebruikte computersysteem dat door de Internet Service Provider (ISP) is toegewezen, het browsertype, de browsertaal, de website die vóór onze website werd bezocht, de datum en het tijdstip van het bezoek aan onze website. AddThis gebruikt deze gegevens om geanonimiseerde gebruikersprofielen te maken. De gegevens en informatie die op deze wijze aan AddThis worden doorgegeven, stellen AddThis zelf en de met AddThis verbonden ondernemingen of haar partnerondernemingen in staat om bezoekers van de internetpagina's van de voor de verwerking verantwoordelijke te voorzien van gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde reclame.

AddThis geeft gepersonaliseerde en op interesses gebaseerde reclame weer op basis van een door het bedrijf ingesteld cookie. Deze cookie analyseert het individuele surfgedrag van het computersysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. De cookie slaat de bezoeken aan internetpagina's op die afkomstig zijn van het computersysteem.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook verhinderen dat AddThis een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door AddThis geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De betrokkene heeft ook de mogelijkheid om permanent bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door AddThis. Daartoe moet de betrokkene op de "opt-out"-knop onder de link http://www.addthis.com/privacy/opt-out drukken, waarmee een "opt-out"-cookie wordt aangemaakt. De opt-out-cookie die met het bezwaar is ingesteld, wordt opgeslagen op het informatietechnologiesysteem dat door de betrokkene wordt gebruikt. Indien de cookies op het systeem van de betrokkene na een bezwaar worden gewist, moet de betrokkene de link opnieuw oproepen en een nieuwe opt-out-cookie instellen.

Door de instelling van de opt-out-cookie bestaat echter de mogelijkheid dat de internetpagina's van de voor de verwerking verantwoordelijke niet meer volledig bruikbaar zijn voor de betrokkene.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van AddThis zijn te vinden op http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

12 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van affilinet
De controller heeft onderdelen van het bedrijf affilinet op deze website geïntegreerd. Affilinet is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt.

Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van websites, zogenaamde merchants of adverteerders, in staat stelt advertenties, die gewoonlijk worden vergoed via klik- of verkoopcommissies, te tonen op websites van derden, d.w.z. op websites van distributiepartners, die ook affiliates of uitgevers worden genoemd. De merchant stelt via het affiliate-netwerk een reclamemedium ter beschikking, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt geïntegreerd of waarvoor reclame wordt gemaakt via andere kanalen, zoals reclame op trefwoorden of e-mailmarketing.

De werkmaatschappij van Affilinet is affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland.

Affilinet plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Affilinet's tracking cookie slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst, alsmede het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliate netwerk, d.w.z. Affilinet, worden afgehandeld.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Affilinet een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Daarnaast kunnen reeds door Affilinet geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Affilinet zijn te vinden op https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

13. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Facebook
De controller heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op deze website geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van het sociale netwerk onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien de betrokkene buiten de Verenigde Staten of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Facebook-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene worden bezocht.
Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina's van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of indien de betrokkene een reactie plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.
Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, verschaft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken de gegevensoverdracht aan Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken.
14 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van Google AdSense
De controller heeft Google AdSense op deze website geïntegreerd. Google AdSense is een onlinedienst die het mogelijk maakt advertenties te plaatsen op websites van derden. Google AdSense is gebaseerd op een algoritme dat de advertenties die op sites van derden worden weergegeven, selecteert in overeenstemming met de inhoud van de respectieve site van derden. Google AdSense maakt het mogelijk de internetgebruiker op interesses te richten, hetgeen wordt geïmplementeerd door het genereren van individuele gebruikersprofielen.

De werkmaatschappij van het Google AdSense-onderdeel is Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het doel van de Google AdSense component is om advertenties op onze website te integreren. Google-AdSense plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie wordt Alphabet Inc. in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen, waarop een Google AdSense-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Google AdSense-component toe aangezet om gegevens aan Alphabet Inc. door te geven met het oog op online-adverteren en het in rekening brengen van commissies. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Alphabet Inc. kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Alphabet Inc. onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens verrekeningen van commissies mogelijk te maken.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Alphabet Inc. een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door Alphabet Inc. is geplaatst, op elk moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.

Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde trackingpixels. Een tracking pixel is een miniatuurgrafiek die in internetpagina's wordt ingebed om logbestandregistratie en logbestandanalyse mogelijk te maken, waardoor een statistische evaluatie kan worden uitgevoerd. Op basis van de ingebedde trackingpixel kan Alphabet Inc. zien of en wanneer een website door een betrokkene is geopend, en op welke links door de betrokkene is geklikt. Trackingpixels worden onder meer gebruikt om de bezoekersstroom op een website te evalueren.

Via Google AdSense worden persoonsgegevens en informatie, waaronder ook het IP-adres, die nodig zijn voor het verzamelen en factureren van de getoonde advertenties, doorgegeven aan Alphabet Inc. in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten van Amerika. Alphabet Inc. kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Google-AdSense wordt meer in detail uitgelegd onder deze link https://www.google.de/intl/de/adsense/start/.

15. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
De controller heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, compileren en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers aan websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website vanwaar een betrokkene een website heeft geraadpleegd (de zogeheten verwijzers), welke subpagina's van de website zijn geraadpleegd of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt hoofdzakelijk gebruikt om een website te optimaliseren en om de kosten en baten van internetreclame te analyseren.

De werkmaatschappij van het Google Analytics-onderdeel is Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De controller gebruikt de toevoeging "_gat._anonymizeIp" voor webanalyse via Google Analytics. Door middel van deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene ingekort en geanonimiseerd door Google indien de toegang tot onze internetpagina's afkomstig is uit een lidstaat van de Europese Unie of uit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van het onderdeel Google Analytics is het analyseren van de bezoekersstromen op onze website. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder andere om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons onlinerapporten samen te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere diensten te verlenen in verband met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Door de cookie te plaatsen wordt Google in staat gesteld het gebruik van onze website te analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Google Analytics-component toe aangezet om gegevens aan Google door te geven met het oog op online-analyse. In het kader van deze technische procedure verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en kliks te achterhalen en vervolgens provisieberekeningen mogelijk te maken.
Door middel van de cookie wordt persoonlijke informatie opgeslagen, bijvoorbeeld het tijdstip van toegang, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van de bezoeken aan onze website door de betrokkene. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden deze persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google Analytics is geplaatst, op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens door Google Analytics en met betrekking tot het gebruik van deze website, alsmede tegen de verwerking van deze gegevens door Google en om een dergelijke verwerking te voorkomen. Daartoe moet de betrokkene een browser add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser add-on informeert Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan internetpagina's aan Google Analytics mogen worden doorgegeven. De installatie van de browser add-on wordt door Google beschouwd als een bezwaar. Indien het informatietechnologiesysteem van de betrokkene op een later tijdstip wordt gewist, geformatteerd of opnieuw geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Indien de browser add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon waarover hij of zij controle heeft, kan de browser add-on opnieuw worden geïnstalleerd of geactiveerd.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt meer in detail uitgelegd onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.
16 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van Google+.
De controller heeft de Google+ knop geïntegreerd als een onderdeel op deze website. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd, een onlinegemeenschap die gebruikers over het algemeen in staat stelt met elkaar te communiceren en in een virtuele ruimte op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen aanmaken, foto's uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De exploitatiemaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elke oproep van een van de afzonderlijke pagina's van deze website, die door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt geëxploiteerd en waarop een Google+ button is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Google+ button toe aangezet een weergave van de desbetreffende Google+ button van Google te downloaden. In het kader van deze technische procedure ontvangt Google informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd, herkent Google telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+ knop en door Google toegewezen aan de respectievelijke Google+ account van de betrokkene.

Als de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen activeert en zo een Google+1-aanbeveling indient, zal Google deze informatie koppelen aan de persoonlijke Google+-gebruikersaccount van de betrokkene en deze persoonlijke gegevens opslaan. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een door de betrokkene op deze website gedane Google+1-aanbeveling wordt vervolgens samen met andere persoonsgegevens, zoals de naam van het door de betrokkene gebruikte Google+1-account en de in dit account opgeslagen foto, opgeslagen en verwerkt in andere Google-diensten, bijvoorbeeld de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties. Bovendien kan Google het bezoek aan deze website in verband brengen met andere persoonlijke gegevens die door Google zijn opgeslagen. Google registreert deze persoonlijke informatie ook om de verschillende diensten van Google te verbeteren of te optimaliseren.

Google ontvangt via de Google+-knop altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd bij Google+ is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.

Indien de betrokkene niet wil dat zijn persoonsgegevens aan Google worden doorgegeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Google+-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google+1-knop is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

17 Gegevensbeschermingsbepalingen betreffende het gebruik en de toepassing van Google AdWords
De controller heeft Google AdWords op deze website geïntegreerd. Google AdWords is een internetadvertentiedienst waarmee adverteerders advertenties kunnen plaatsen in de resultaten van Google's zoekmachine en in het advertentienetwerk van Google. Met Google AdWords kan een adverteerder van tevoren bepaalde zoekwoorden opgeven, waardoor een advertentie uitsluitend in de resultaten van de zoekmachine van Google wordt weergegeven wanneer de gebruiker met de zoekmachine een zoekresultaat opzoekt dat relevant is voor het zoekwoord. In het advertentienetwerk van Google worden de advertenties door middel van een automatisch algoritme en in overeenstemming met de vooraf gedefinieerde trefwoorden verspreid op websites die relevant zijn voor het onderwerp.

De exploitatiemaatschappij van de Google AdWords-diensten is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Het doel van Google AdWords is reclame te maken voor onze website door op de websites van derde bedrijven en in de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine belangwekkende reclame weer te geven en door reclame van derden op onze website weer te geven.

Indien een betrokkene onze website bezoekt via een advertentie van Google, wordt door Google een zogenaamde conversie-cookie opgeslagen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. Een conversiecookie verliest zijn geldigheid na dertig dagen en dient niet om de betrokkene te identificeren. De conversie-cookie wordt gebruikt om na te gaan of bepaalde subpagina's, bijvoorbeeld het winkelmandje van een online-winkelsysteem, op onze website zijn opgeroepen, voor zover de cookie nog niet is verlopen. De conversie-cookie stelt zowel ons als Google in staat om bij te houden of een betrokkene die via een AdWords-advertentie onze website heeft bezocht, een verkoop heeft gegenereerd, d.w.z. een aankoop van goederen heeft voltooid of geannuleerd.

De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversie-cookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekstatistieken voor onze website op te stellen. Deze bezoekstatistieken worden op hun beurt door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat via AdWords-advertenties naar ons werd verwezen, d.w.z. om het succes of het falen van de respectieve AdWords-advertentie te bepalen en onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf, noch andere adverteerders van Google AdWords ontvangen informatie van Google aan de hand waarvan de betrokkene kan worden geïdentificeerd.

Door middel van de conversie-cookie wordt persoonlijke informatie, zoals de door de betrokkene bezochte websites, opgeslagen. Telkens wanneer de betrokkene onze website bezoekt, worden persoonsgegevens, met inbegrip van het IP-adres van de door de betrokkene gebruikte internetverbinding, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens delen met derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser, zoals hierboven reeds is beschreven, en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene instelt. Bovendien kan een cookie dat reeds door Google AdWords is geplaatst, te allen tijde via de internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen op interesses gebaseerde reclame door Google. Daartoe moet de betrokkene vanuit een van de door hem gebruikte internetbrowsers de link www.google.de/settings/ads oproepen en daar de gewenste instellingen aanbrengen.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

18. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Instagram
De controller heeft onderdelen van de dienst Instagram op deze website geïntegreerd. Instagram is een dienst die als audiovisueel platform kan worden aangemerkt en gebruikers in staat stelt foto's en video's te delen en deze gegevens ook op andere sociale netwerken te verspreiden.

De werkmaatschappij van de Instagram-diensten is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking beheerde website wordt opgeroepen en waarop een Instagram-component (Insta-knop) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Instagram-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende component van Instagram te downloaden. In het kader van deze technische procedure ontvangt Instagram informatie over welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd op Instagram is ingelogd, herkent Instagram telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke subpagina de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram-component en door Instagram toegewezen aan de respectieve Instagram-account van de betrokkene. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Instagram-knoppen activeert, worden de aldus overgedragen gegevens en informatie toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betrokkene en door Instagram opgeslagen en verwerkt.

Instagram ontvangt via de Instagram-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd bij Instagram is ingelogd op het moment dat hij onze website oproept; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Instagram wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door zich bij zijn of haar Instagram-account uit te loggen voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

19. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Shariff
De controleur heeft de Shariff-component op deze website geïntegreerd. De Shariff-component biedt sociale-mediaknoppen die voldoen aan de gegevensbescherming. Shariff is ontwikkeld voor het Duitse computertijdschrift c't en wordt gepubliceerd via GitHub, Inc.

De ontwikkelaar van het onderdeel is GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, VS.

Gewoonlijk worden met de door de sociale netwerken aangeboden knoppen reeds persoonsgegevens aan het respectieve sociale netwerk doorgegeven wanneer een gebruiker een website bezoekt waarin een knop voor sociale media is geïntegreerd. Door het gebruik van de Shariff-component worden persoonsgegevens alleen doorgegeven aan sociale netwerken wanneer de bezoeker van een website actief op een van de sociale-mediaknoppen klikt. Verdere informatie over de Shariff-component is te vinden in het computerblad c't op http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Het doel van het gebruik van de Shariff-component is de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website te beschermen en ons tegelijkertijd in staat te stellen een knopoplossing voor sociale netwerken op deze website te integreren.

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van GitHub zijn te vinden op https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

20 Gegevensbeschermingsbepalingen over het gebruik en de toepassing van YouTube
De controller heeft YouTube-componenten op deze website geïntegreerd. YouTube is een internetportaal voor video's waar uitgevers van video's gratis videoclips kunnen plaatsen en waar andere gebruikers deze kunnen bekijken, beoordelen en becommentariëren, eveneens gratis. Op YouTube kunnen allerlei soorten video's worden gepubliceerd. Daarom kunnen via het internetportaal complete film- en televisieprogramma's, maar ook muziekvideo's, trailers of door gebruikers zelf gemaakte video's worden bekeken.

De werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke voor de verwerking geëxploiteerde website wordt opgeroepen en daarop een YouTube-component (YouTube-video) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende YouTube-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende YouTube-component van YouTube te downloaden. Meer informatie over YouTube is te vinden op https://www.youtube.com/yt/about/de/. In het kader van deze technische procedure ontvangen YouTube en Google informatie over welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene worden bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij YouTube is ingelogd, herkent YouTube welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt wanneer een subpagina met een YouTube-video wordt opgeroepen. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en toegewezen aan het respectieve YouTube-account van de betrokkene.

YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene op hetzelfde moment dat hij onze website oproept, bij YouTube is ingelogd; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op een YouTube-video klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie aan YouTube en Google wordt doorgegeven, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube-account voordat hij of zij toegang krijgt tot onze website.

De door YouTube gepubliceerde bepalingen inzake gegevensbescherming, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, bevatten informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

21. bepalingen inzake gegevensbescherming over het gebruik en de toepassing van Adcell
De controller heeft onderdelen van Adcell geïntegreerd op deze website. Adcell is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt. Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van websites, zogenaamde merchants of adverteerders, in staat stelt advertenties, die gewoonlijk worden vergoed via klik- of verkoopcommissies, te tonen op websites van derden, d.w.z. bij distributiepartners, ook wel affiliates of uitgevers genoemd. De merchant stelt via het affiliate-netwerk een reclamemedium ter beschikking, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina's wordt geïntegreerd of waarvoor reclame wordt gemaakt via andere kanalen, zoals reclame op trefwoorden of e-mailmarketing.

De werkmaatschappij van Adcell is Firstlead GmbH, Rosenfelder Str. 15-16, 10315 Berlijn, Duitsland.

Adcell plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven reeds uitgelegd. De tracking cookie van Adcell slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant doorverwijst, alsmede het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van commissiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die worden verwerkt via het affiliate netwerk, d.w.z. Adcell.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door middel van een geschikte instelling van de gebruikte internetbrowser en aldus permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Adcell een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Adcell geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd.

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Adcell zijn te vinden op https://www.adcell.de/agb.

22. betalingsmethode: gegevensbeschermingsbepalingen betreffende PayPal als betalingsmethode
De controleur heeft onderdelen van PayPal op deze website geïntegreerd. PayPal is een aanbieder van online betaaldiensten. Betalingen worden verwerkt via zogenaamde PayPal-rekeningen, die virtuele particuliere of zakelijke rekeningen vertegenwoordigen. Bovendien biedt PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via kredietkaarten te verwerken indien een gebruiker geen PayPal-rekening heeft. Een PayPal-rekening wordt beheerd via een e-mailadres, vandaar dat er geen klassiek rekeningnummer is. PayPal maakt het mogelijk online betalingen aan derden te initiëren of betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook trustee-functies op zich en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Indien de betrokkene tijdens het bestelproces in onze online shop als betalingsoptie "PayPal" selecteert, worden de gegevens van de betrokkene automatisch aan PayPal doorgegeven. Door deze betalingsoptie te kiezen, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling.

De persoonsgegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn doorgaans voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van het koopcontract zijn ook persoonsgegevens die verband houden met de desbetreffende bestelling.

Het doel van het doorgeven van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De voor de verwerking verantwoordelijke verstrekt persoonsgegevens aan PayPal, met name indien er een gerechtvaardigd belang is voor de verstrekking. De persoonsgegevens die tussen PayPal en de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgewisseld, kunnen door PayPal worden doorgegeven aan kredietinformatiebureaus. Het doel van deze overdracht is de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren.

PayPal kan de persoonsgegevens doorgeven aan gelieerde bedrijven en dienstverleners of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van contractuele verplichtingen of de gegevens namens u moeten worden verwerkt.

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken ten aanzien van PayPal. Een herroeping heeft geen gevolgen voor persoonsgegevens die noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor de (contractuele) verwerking van betalingen. 

De toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van PayPal zijn te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

22.1 Betaalmethode: gegevensbeschermingsvoorschriften voor Amazon Payment of Amazon Pay als betaalmethode
Indien u de betaalmethode "Amazon Pay" kiest, wordt de betaling afgehandeld via de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments Europe s.c.a., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg (hierna: "Amazon Payments"), aan wie wij de informatie doorgeven die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt, samen met informatie over uw bestelling, in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. b DSGVO. Uw gegevens worden alleen doorgegeven met het oog op de verwerking van de betaling met de betalingsdienstaanbieder Amazon Payments en alleen voor zover dat voor dit doel noodzakelijk is. Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Amazon Payments kunt u vinden op het volgende internetadres: https://pay.amazon.com/de/help/201751600
22.2 JTL-eazyAuction
De afhandeling van bestellingen via het product JTL-eazyAuction wordt uitgevoerd door de dienstverlener "JTL-Software" (JTL-Software-GmbH, Rheinstr. 7, 41836 Hückelhoven). Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens zullen worden doorgegeven aan JTL-Software in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO uitsluitend met het oog op de verwerking van de online bestelling. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk nodig is voor de afhandeling van de bestelling en daarmee van de contractuele verplichtingen. Details over gegevensbescherming bij JTL-Software en de gegevensbeschermingsverklaring van JTL-Software-GmbH kunt u bekijken op de volgende link: https://www.jtl-software.de/datenschutz.

22.2.1 Toevoeging voor eBay
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna "PayPal") als onderdeel van de betalingsverwerking. De doorgifte vindt plaats in overeenstemming met art. 6 lid 1 letter b DSGVO en alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de betalingsverwerking. Meer informatie over gegevensbescherming bij PayPal is te vinden op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE.

22.3 Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna-betaaldiensten
Klarna automatische incasso, aankoop op rekening via Klarna, Klarna huurkoop
Indien u gebruik wenst te maken van de betalingsdiensten van Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden (hierna Klarna genoemd), vragen wij u op grond van art. 6 (1) p. 1 lit. a DSGVO om uw toestemming dat wij de voor de verwerking van de betaling en een identiteits- en kredietcontrole noodzakelijke gegevens aan Klarna mogen doorgeven. In Duitsland kan voor de identiteits- en kredietcontrole gebruik worden gemaakt van de in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna genoemde kredietinformatiebureaus. Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een weloverwogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de in dit privacybeleid vermelde contactoptie. Dit kan tot gevolg hebben dat wij u bepaalde betalingsmogelijkheden niet meer kunnen aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonsgegevens ook te allen tijde bij Klarna intrekken.

Rechtsgrondslag van de verwerking
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient onze onderneming als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarbij wij toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verrichten van een andere dienst of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. b DS-GVO. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, bijvoorbeeld in het geval van verzoeken om inlichtingen over onze producten of diensten. Indien ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting waardoor de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk wordt, zoals bijvoorbeeld voor het nakomen van fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op Art. 6 I lit. c DS-GVO. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden ter bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een bezoeker op ons terrein gewond zou raken en als gevolg daarvan zijn of haar naam, leeftijd, ziekteverzekeringsgegevens of andere vitale informatie moest worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. In dat geval zou de verwerking gebaseerd zijn op art. 6 I lit. d DS-GVO. Ten slotte zouden de verwerkingen gebaseerd kunnen zijn op artikel 6 I, onder f), van de DS-GVO. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrondslag gebaseerd indien de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of van een derde, mits de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat zij specifiek door de Europese wetgever worden genoemd. In dit verband was het Hof van oordeel dat een rechtmatig belang kan worden aangenomen indien de betrokkene een klant is van de voor de verwerking verantwoordelijke (overweging 47, tweede zin, van de GDPR).

(24) Rechtmatige belangen bij de verwerking die door de voor de verwerking verantwoordelijke of een derde worden nagestreefd.
Wanneer de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f DS-GVO, is ons gerechtvaardigd belang de bedrijfsvoering ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en onze aandeelhouders.

25 Duur gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de desbetreffende wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de desbetreffende gegevens routinematig gewist, voor zover zij niet langer nodig zijn voor de uitvoering van het contract of het sluiten van het contract.

26. wettelijke of contractuele bepalingen voor de verstrekking van persoonsgegevens; noodzaak voor de sluiting van het contract; verplichting voor de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking
Wij wijzen u erop dat de verstrekking van persoonsgegevens soms wettelijk verplicht is (bijv. belastingvoorschriften) of ook uit contractuele voorschriften kan voortvloeien (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het voor het sluiten van een overeenkomst noodzakelijk zijn dat een betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht ons persoonsgegevens te verstrekken indien ons bedrijf met hem of haar een contract sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat de betrokkene zijn persoonsgegevens verstrekt, moet hij contact opnemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker zal de betrokkene per geval uitleggen of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is, dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt. 27.

27. bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoordelijke onderneming maken wij geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring werd opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaringgenerator van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als de externe gegevensbeschermingsfunctionaris Passau, in samenwerking met de advocaat voor gegevensbeschermingsrecht Christian Solmecke.