Herroepingsrecht & herroepingsformulier

 
Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Herroepingsrecht
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Litho-Verlag e.K., Mittelstr. 4, 34466 Wolfhagen, shop@lithoshop.eu, Telefoon: 05692 9960682, Fax: 05692 9960683) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een per post, fax of e-mail verzonden brief) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen als u de goederen vóór het einde van de termijn van veertien dagen verzendt. De kosten voor het terugzenden van goederen die per pakketpost kunnen worden verzonden, zijn voor uw rekening. U draagt de directe kosten voor het terugzenden van goederen die niet per pakketpost kunnen worden verzonden, ten bedrage van EUR 50 - 370.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

Overeenkomsten betreffende de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.
Overeenkomsten voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum snel zou worden overschreden.
Overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden, indien de verzegeling na de levering is verwijderd.
Overeenkomsten tot levering van goederen indien deze na levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd.
Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden)

- Aan Litho-Verlag e.K., Mittelstr. 4, 34466 Wolfhagen, shop@lithoshop.eu, Telefoon: 05692 9960682, Fax: 05692 9960683)

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van het volgende
goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.Speciale instructies
Indien u deze overeenkomst financiert door middel van een lening en deze later herroept, bent u ook niet meer gebonden door de leningsovereenkomst, op voorwaarde dat beide overeenkomsten een economische eenheid vormen. Dit moet in het bijzonder worden aangenomen indien wij tegelijkertijd uw kredietverstrekker zijn of indien uw kredietverstrekker gebruik maakt van onze medewerking met betrekking tot de financiering. Indien de lening op het ogenblik van de herroeping reeds aan ons is toegevallen, treedt uw kredietgever in onze rechten en verplichtingen uit hoofde van het gefinancierde contract ten aanzien van u met betrekking tot de rechtsgevolgen van de herroeping of teruggave. Dit laatste is niet van toepassing indien het voorwerp van deze overeenkomst de verwerving van financiële instrumenten is (bijvoorbeeld effecten, deviezen of derivaten).

Als u een contractuele verplichting zoveel mogelijk wilt vermijden, maak dan gebruik van uw herroepingsrecht en herroep ook de leningsovereenkomst als u ook daarvoor een herroepingsrecht hebt.

Annuleringsvoorwaarden gemaakt met de Trusted Shops juridische tekst editor in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Rechtsanwälte.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)